Aktualności

Nowy Regulamin Trend House2023-08-29

Regulamin Trend House

CIC Warsaw

Regulamin członkostwa

w klubie Trend House

Rozdział 1.
WARUNKI OGÓLNE

Trend House jest klubem zaprojektowanym w celu Tworzenia społeczności Architektów Trendów, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem lepszego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Fizycznie zlokalizowana na terenie Kampusu Innowacji CIC Warsaw, społeczność Trend House obejmuje liderów innowacji z całego spektrum ludzkiej aktywności: biznesu, świata akademickiego, organizacji pozarządowych i nie tylko.

Trend House inspiruje, umożliwia działanie i tworzy okazje do pozytywnego wpływu poprzez współpracę między członkami.

Trend House ulokowany jest w budynku biurowym Varso przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie.

Administratorem Klubu Trend House jest CIC WARSAW VAR2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-801), przy Chmielna 73, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000661865, NIP: 5252697380, REGON:366499846 (”CIC Warsaw”). 

 1. CIC Warsaw – CIC Warsaw, wskazane powyżej.

 2. Zespół Trend House – Manager Trend House oraz Dyrektor Programowa Thursday Gathering i Trend House.

 3. Członkowie – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które uzyskały status członka Trend House.

 4. Founding Family – Członkowie Trend House wyróżnieni przez Zespół Trend House za ich wkład w zmienianie świata na lepsze.

 5. Karta Członkowska – karta o unikalnym numerze potwierdzająca status członka Trend House pełniąca rolę karty dostępu do Przestrzeni Trend House.

 6. Przestrzeń Trend House – pomieszczenia Trend House: restauracja, research room, design room, strategy room znajdujące się w budynku biurowym Varso przy ul. Chmielnej 73.

 7. Kampus Innowacji – ekosystem współpracujących ze sobą przestrzeni i programów o charakterze innowacyjnym, ulokowanych w budynku biurowym Varso przy ul. Chmielnej 73. Kampus innowacyjny jest również siedzibą CIC Warsaw.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

Rozdział 2.
WARUNKI CZŁONKOSTWA W TREND HOUSE 

 1. Do Trend House mogą należeć przedstawiciele wielu branż i dziedzin, którzy wyróżniają się w swojej działalności innowacyjnością i profesjonalizmem.

 2. O członkostwo w Trend House mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne.

 3. Członkostwo w Trend House jest całkowicie dobrowolne.

 4. Warunkiem uzyskania członkostwa w Trend House jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.trendhouse.org;

  • analiza, weryfikacja wniosku oraz akceptacja członkostwa w Trend House przez Zespół Trend House;

  • informacja zwrotna dla kandydata o decyzji Zespołu Trend House wraz z wytycznymi i kolejnymi krokami;

  • wniesienie opłaty członkowskiej zgodnie z instrukcją.

 5. Członkowie Founding Family są zapraszani do Trend House przez Zespół Trend House oraz są zwolnieni z opłaty członkowskiej.

 6. Okres członkostwa w Trend House rozpoczyna się w dniu kolejnym po otrzymaniu pisemnej (mailowej) akceptacji Zespołu Trend House, pod warunkiem uiszczenia opłaty członkowskiej.

 7. CIC Warsaw zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez podania przyczyny kandydatowi.

 8. Okres członkostwa trwa czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca z płatnościami wykonywanymi co miesiąc. Wypowiedzenie członkostwa musi nastąpić w formie pisemnej oraz doręczone Zespołowi Trend House osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub mailowo na adres Managera Trend House (trendhousewaw@cic.com)

 9. Członkostwo w Trend House ustaje w przypadku:

  • wypowiedzenia Członkostwa w formie pisemnej zgodnie z okresem wypowiedzenia;

  • wykluczenia Członka przez Zespół Trend House w wyniku nieprzestrzegania przez Członka postanowień niniejszego Regulaminu lub innego ważnego powodu natychmiastowo.

Rozdział 3.
OPŁATA CZŁONKOWSKA

 1. Obowiązkiem Członka jest wniesienie opłaty członkowskiej.

 2. Miesięczny koszt abonamentu wynosi 1499 PLN brutto dla członkostwa pełnego (Full Membership).

 3. Minimalny okres członkostwa to 1 miesiąc.

 4. Opłata członkowska wnoszona jest z góry każdego miesiąca.

 5. Każdy Członek w ramach członkostwa pełnego (Full Membership) jest dodatkowo zobowiązany do wniesienia opłaty początkowej („wpisowego”) w wysokości 90 PLN wpłaconego jednorazowo razem z opłatą za pierwszy miesiąc członkostwa. W przypadku przerwania członkostwa i chęci jego reaktywowania, opłatę początkową należy uiścić ponownie.

 6. Opłaty członkowskiej Członek dokonuje rejestrując (dodając) swoją kartę płatniczą poprzez dedykowany system elektroniczny. Płatność pobierana jest automatycznie (z góry) do 10. dnia danego miesiąca. 

 7. Członek dokonując podpięcia swojej karty płatniczej w dedykowanym systemie elektronicznym wyraża zgodę na obciążenie jej płatnościami za dodatkowo płatne usługi wybrane przez Członka w tym systemie elektronicznym. Taka płatność pobierana będzie tylko w przypadku samodzielnego wybrania takiej usługi w dedykowanym systemie elektronicznym obsługiwanym przez eFitness.

 8. Po wniesieniu opłaty członkowskiej CIC Warsaw wystawi elektroniczną fakturę VAT z tego tytułu. Faktura wystawiana będzie przez system obsługi płatności i dostępna w systemie.

Rozdział 4.
FOUNDING FAMILY

 1. Founding Family tworzą Członkowie wyróżnieni przez Zespół Trend House za zaangażowanie i wkład w zmienianie świata na lepsze.

 2. Członkiem Founding Family można stać się jedynie poprzez akceptację specjalnego zaproszenia wystosowanego przez Zespół Trend House.

 3. Członkowie Founding Family są zwolnieni z opłaty członkowskiej.

 4. Do Członków Founding Family zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w całości, za wyjątkiem spraw odmiennie uregulowanych w tym rozdziale.

 5. Zespół Trend House zastrzega sobie prawo do zawieszenia statusu Founding Family członka Trend House, gdy klubowicz nie pojawił się dłużej niż 6 miesięcy w przestrzeniach Trend House, lub dopuści się nadużycia regulaminu. 

 6. Odwieszenie statusu Founding Family członka Trend House następuje przez Zespół Trend House na wniosek Członka.

Rozdział 5.
KARTA CZŁONKOWSKA

 1. Potwierdzeniem statusu Członka jest Karta Członkowska.

 2. Każda Karta Członkowska posiada swój unikalny numer oraz imię i nazwisko klubowicza.

 3. Karta Członkowska ma format karty kredytowej.

 4. Karta Członkowska jest równocześnie kartą dostępu do Przestrzeni Trend House.

 5. Karta Członkowska jest niezbędna do wejścia do Przestrzeni Trend House.

Rozdział 6.
UPRAWNIENIA I USŁUGI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA 

 1. Członkostwo w Trend House uprawnia do:

  • korzystania z Przestrzeni Trend House w określonych godzinach jego otwarcia:

   • nieograniczony dostęp do „Trend House Living Room” (Klubowy Salon Spotkań) oraz „Research Room”

   • dostęp do „Trend House Masterminds” (Restauracja) w godzinach otwarcia Restauracji – do restauracji dostęp mają Członkowie Trend House oraz klienci Cambridge Innovation Center Warsaw (firmy posiadające biura w Campusie Innowacji w Warszawie) oraz goście Kampusu Innowacji.

   • dostęp do tarasu widokowego na 21. piętrze w sezonie letnim

   • ograniczony dostęp do „Trend House Design Room” – wyłącznie w czasie sesji programowych (jako uczestnik bądź prowadzący sesję dla Członków Trend House);

   • dostęp do Strategy Room po rezerwacji sali i uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej za pośrednictwem systemu płatności 

  • uczestniczenia we wszystkich aktywnościach programowych organizowanych w Przestrzeni Trend House;

  • korzystania z różnorodnych programów dotyczących trendów przyszłości;

  • otrzymywania newslettera Trend House;

  • dostęp do przestrzeni Kampusu Innowacyjnego;

  • współpracy i integracji z Członkami Trend House;

  • inicjowania przedsięwzięć i akcji w Trend House w uzgodnieniu z Zespołem Trend House;

  • korzystania z dostępu do Portalu CIC;

  • korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów klubu.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA

 1. Członkostwo w Trend House zobowiązuje do:

  • przestrzegania Regulaminu;

  • współpracy z Zespołem Trend House;

  • wniesienia opłaty członkowskiej;

  • wyrażenie zgody na zamieszczenie informacji o nim w Bazie Członków oraz na dołączenie Członka do dostępnych tylko dla Członków kanałów komunikacji wraz z informacją o tym, czym zajmuje się oraz danymi kontaktowymi.

  • wyrażenia zgody na publikację zdjęć z jego wizerunkiem na portalach społecznościowych Trend House

Rozdział 8.
ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Przestrzeń Trend House otwarta jest dla Członków 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W tym czasie Przestrzeń Trend House jest dostępna dla wszystkich Członków.

 2. Informacje o wydarzeniach są publikowane na ekranach w przestrzeniach Trend House, przekazywane za pośrednictwem kalendarza w aplikacji Trend House Warsaw oraz na zamkniętej grupie na Linkedin – Trend House Warsaw oraz wysyłane w formie zaproszeń mailowo.

 3. W godzinach otwarcia Przestrzeni Trend House Członkowie mają do dyspozycji bezprzewodowy dostęp do bezpiecznego internetu oraz aktualnej prasy.

 4. Członkowie Trend House mogą korzystać ze wszystkich aktywności organizowanych w Przestrzeni Trend House oraz przebywać w niej dowolną liczbę godzin w godzinach jej otwarcia lub trwania aktywności.

 5. Trend House zapewnia swoim Członkom możliwość wymiany wiedzy, wzajemnej integracji i współpracy.

 6. Członkowie mają prawo do pełnej aktywności na terenie Przestrzeni Trend House: inicjowania i udziału w przedsięwzięciach i akcjach Trend House.

 7. Informacje o działalności wszystkich Członków znajdują się w panelu strony internetowej. Zamknięta Grupa Członków Trend House Warsaw na Linkedin umożliwia nawiązanie kontaktu oraz podjęcie współpracy z pozostałymi Członkami.

Rozdział 9.
GOŚCIE PRZESTRZENI TREND HOUSE

 1. Członkowie mogą przyprowadzić swoich gości do restauracji oraz Living Roomu znajdującej się w Przestrzeni Trend House.

 2. Goście nie mają możliwości skorzystania z pozostałych pomieszczeń Przestrzeni Trend House oraz wydarzeń organizowanych w Przestrzeni Trend House, o ile Zespół Trend House nie postanowi inaczej.

Rozdział 10.
WYNIKI PRACY TREND HOUSE, PATENTY

 1. W przypadku powstania jakichkolwiek prac stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (“Utwory”), stanowiących efekty pracy grup roboczych składających się z Członków Trend House (“Twórcy”), wszelkie prawa własności intelektualnej pozostają własnością ich twórców.

 2. CIC Warsaw nie będzie rościć sobie żadnych praw własności przemysłowej do Utworów, o których mowa w ust. 1.

 3. W przypadku, gdy Twórcy podejmą działania zmierzające do uzyskania patentów lub zastrzeżenia praw do Utworów, CIC Warsaw nie będzie miało żadnych roszczeń do patentów lub innych uprawnień wynikających z zastrzeżenia Utworów.

 4. Twórcy udzielą CIC Warsaw licencji, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, ani terytorialnie na wykorzystywanie Utworów w celach informacyjnych, marketingowych oraz promocyjnych na znanych w chwili podpisywania Umowy polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: publiczne odtworzenia utworów, publiczne wykonywanie utworów (w tym wykonanie na żywo), wyświetlenia i publiczne odtworzenia, utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, nadawanie utworów przez stacje telewizyjne, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak internet, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych.

 5. W ramach licencji, o której mowa w ust. 4 CIC Warsaw uprawnione będzie także do wykorzystywania części Utworu oraz łączenia go lub jego części z innymi materiałami.

Rozdział 11.
KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących członkostwa i działalności Trend House należy skontaktować się z:

Natalią Siniłło, Managerem Trend House, natalia.sinillo@cic.com

Dominiką Dudą Dyrektor Programową Thursday Gathering i Trend House, duda@cic.com

lub na ogólny adres zespołu trendhousewaw@cic.com

Rozdział 12.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Członków jest CIC Warsaw, z siedzibą w Warszawie (00-801), Chmielna 73.

 2. CIC Warsaw przetwarza dane osobowe Członków w celu realizacji celów Trend House (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. RODO).

 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom takim jak: biura księgowe, kancelarie prawne, poczta lub podmioty świadczące usługi kurierskie, zarządca Budynku, administrator strony www, podmioty hostingowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące na rzecz Wynajmującego usługi niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.

 4. Przysługujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

  • prawo do usunięcia danych

  • ograniczenia przetwarzania danych

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • prawo do przenoszenia danych

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • prawo do cofnięcia zgody

W celu skorzystania z ww. praw, należy skierować żądanie pod adres mailowy: Manager Trend House natalia.sinillo@cic.com

 • Podanie danych jest warunkiem przyjęcia i pozostania przez kandydata wśród Członków.

 • CIC Warsaw nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wróć do listy